Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Opdrachtnemer: Studio Waveworks V.O.F., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64040607.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer mondeling, schriftelijk, via een website van Opdrachtnemer of op andere wijze, het verzoek heeft gedaan om tegen betaling diensten te verrichten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Opdrachtnemer zich, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten en/of de levering van producten ten behoeve van de opdrachtgever.
 4. Werkzaamheden/diensten: alle werkzaamheden en diensten waartoe Opdrachtnemer zich in het kader van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, adviesverlening, inspectie, geluidsmetingen, montage, onderhoud, het geven van workshops en het leveren van audio-technische diensten.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Opdrachtnemer te leveren en/of te monteren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, bouwmaterialen, akoestische materialen, akoestische producten, akoestische vloeren, wanden en plafonds, één en ander in de meest ruime zin des woords.
 6. Instrumentarium: Alle benodigdheden en toebehoren die Studio Waveworks volgens haar produktoverzicht voor workshops inzet (o.a. instrumenten, attributen, geluidsversterking, bekabeling).
 7. Workshops: De workshop(s) / voorstelling(en) die Studio Waveworks aanbiedt.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opdrachtnemer en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Opdrachtgever aanvaardt, door het aangaan van een overeenkomst, zoals gedefinieerd, uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Opdrachtnemer vrijblijvend. Dit aanbod is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Opdrachtnemer zijn niet bindend.
 3. Aan een aanbod van Opdrachtnemer dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de Overeenkomst of schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Opdrachtnemer, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een bestelling van producten middels de webwinkel van Opdrachtnemer, wordt na het plaatsen daarvan langs elektronische weg door Opdrachtnemer bevestigd, op welk moment de koopovereenkomst tot stand komt.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, toont zij vóór het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om kosten die in verband met een (eventuele) aanbieding en/of Overeenkomst door Opdrachtnemer gemaakt zijn aan de Opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever verklaart bereid te zijn deze kosten volledig aan opdrachtnemer te vergoeden indien deze een bedrag van
  € 100,- te boven gaan.

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Indien en voor zover Opdrachtnemer zich in het kader van zijn bedrijfsvoering betrekt bij tussen de Opdrachtgever en derden gesloten overeenkomsten, is Opdrachtnemer geen partij bij die overeenkomsten en aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met aan die derden toerekenbare tekortkomingen.
 2. Alle vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Opdrachtnemer treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Opdrachtnemer alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de Opdrachtgever heeft ontvangen en deze ontvangst schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

ARTIKEL 5. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Wordt daaromtrent geen overeenstemming tussen partijen bereikt, dan verklaart opdrachtgever aan opdrachtnemer diens factuur van verrichte werkzaamheden en/of leveringen binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn geheel te voldoen.
 2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht op verzoek van de Opdrachtgever wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Opdrachtnemer zal  Opdrachtgever daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen en de wijzigingen uitvoeren nadat Opdrachtgever zich schriftelijk bereid verklaard heeft de nieuw opgegeven prijs te zullen betalen
 3. Alle door opdrachtgever gewenste toevoegingen of wijzigingen in het overeengekomen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De gewenste veranderingen worden door opdrachtnemer uitgevoerd nadat opdrachtgever de door opdrachtnemer opgegeven nieuwe prijsstelling schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Tijdens het onderling overleg omtrent door opdrachtgever gewenste veranderingen in de opdracht zal opdrachtnemer zo accuraat als op dat moment mogelijk is de opdrachtgever informeren over de gevolgen voor het tijdstip van uitvoering. Partijen paraferen deze opgave voor akkoord.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden.
 6. Indien de door opdrachtgever gewenste wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tijdig inlichten.
 7. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Opdrachtnemer de onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 9. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden uitsluitend schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6. |  ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van diensten of werkzaamheden dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is zij gehouden aan de door Opdrachtnemer gestelde voorwaarden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, aangevuld met het honorarium van Opdrachtnemer naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
 2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of ten dele annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd volgens onderstaand schema:
 3. Kosteloze annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot de 30e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal aanvangen;
  b. bij annulering tot de 21e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal aanvangen: 50% van de overeengekomen som;
  c. bij annulering tot de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal aanvangen: 75% van de overeengekomen som;
  d. bij annulering op of na de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal aanvangen: 100% van de overeengekomen som.
 4. Voor zover de overeenkomst voorziet in de koop van zaken, blijft de Opdrachtgever bij annulering van de order de volledige overeengekomen koopprijs verschuldigd.

ARTIKEL 7. |  DIENSTVERLENING ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer verbindt zich ter zake echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer instaan voor de resultaten die de Opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 2. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
 3. Indien opdrachtnemer van mening is dat aanvullende informatie nodig is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst geeft hij daarvan kennis aan de opdrachtgever, welke steeds gehouden is zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante informatie aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen, op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze. Voorts dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen die deze door het tekenen van de overeenkomst toezegt te zullen voldoen.
 4. De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
 5. Opdrachtgever en al degenen van haar zijde dienen bij het uitvoeren van de Overeenkomst de instructies van Opdrachtnemer op te volgen en zich aan haar huisregels te houden. Bij het niet naleven van die instructies en/of huisregels is Opdrachtnemer gerechtigd om het uitvoeren van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen welke de laatste door het tekenen van de overeenkomst verklaart te zullen voldoen op eerste sommatie door de opdrachtnemer.

ARTIKEL 8. |  DIENSTVERLENING AUDIO-TECHNISCHE ZAKEN

 1. Opdrachtnemer zal overeenkomstig de specificatie van Opdrachtgever een technisch verantwoorde geluidsopname vervaardigen. Opdrachtnemer levert de geluidsopname aan Opdrachtgever als “.wav” bestanden van 44.1 kHz, 16 bit. Indien levering op een andere wijze dient plaats te vinden, dient Opdrachtgever zulks voor de eerste opname te melden.
 2. Opdrachtgever levert de geluidsopname(n) aan Opdrachtgever als “.wav” bestanden van 44.1 kHz, 32 bit. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een maximale piekuitslag van -6dB, gebruikt geen dither op de aan te leveren geluidsopnamen en zorgt voor enkele seconden stilte voor en na de geluidsopname. Tevens dient Opdrachtgever zich te allen tijden te houden aan verdere aanwijzingen van technische aard die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt.
 3. Het aanvragen van (muziek)licenties, het toetsen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen en/of het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van juridische beschermingsvormen voor Opdrachtgever behoort niet tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van een geluidsopname wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste opnames van het project te controleren en goed te keuren. Indien Opdrachtnemer, al dan niet in naam van Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden moet geven, dan dient Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

ARTIKEL 9. |  DIENSTVERLENING AKOESTIEK

 1. Voor zover de overeenkomst voorziet in de uitvoering van geluidsmetingen, staat de Opdrachtgever ervoor in dat in de ruimte van uitvoering van die werkzaamheden, gedurende de uitvoering, geen personen aanwezig zijn anders dan met voorafgaande instemming van Opdrachtnemer. Geluidsmetingen kunnen schade aanrichten aan het gehoor van personen, waarvoor Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid draagt.
 2. Alle in verband met de uitvoering van geluidsmetingen vermelde berekeningen geven slechts een indicatie van de te verwachten akoestische waarden. Bij de samenstelling van deze berekening wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de afmetingen van de ruimten en de daarin aanwezige absorptiematerialen. Berekende waarden kunnen echter afwijkingen vertonen in vergelijking met de praktijk. Dergelijke afwijkingen kunnen niet als tekortkoming van Opdrachtnemer worden aangemerkt.
 3. Voor zover redelijkerwijs relevant, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig informeren van haar personeel en overige derden over de uitvoering van de werkzaamheden door of namens Opdrachtnemer, onder meer wat betreft de risico’s die de uitvoering van de overeenkomst voor hen meebrengt in geval van hun aanwezigheid of nabijheid bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verwijdering van bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte en/of verwerkte afval- en verpakkingsmaterialen.
 5. De Opdrachtgever staat er voor in dat zij alle medewerking verleent om het voor de door Opdrachtnemer tewerkgestelde personen mogelijk te maken de (montage)werkzaamheden tijdig en deugdelijk te kunnen uitvoeren. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
  a. de door Opdrachtnemer tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, dient de Opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Opdrachtnemer zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
  b. dat alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd;
  c. dat de benodigde werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Opdrachtnemer behoren, waaronder niet-limitatief bedoeld (elektriciens-), hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig voor de geplande leveringstermijn zijn verricht;
  d. dat alle voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigde voorzieningen , zoals licht- en krachtstroom en water, op redelijke afstand en kosteloos beschikbaar zijn voor de door Opdrachtnemer tewerkgestelde personen;
  e. dat de door derden of Opdrachtgever aan te leveren materialen aanwezig zijn in de buurt van de betreffende werklocatie;
  f. de ruimte(n) waar de montagewerkzaamheden worden uitgevoerd vrij, schoon en glad, droog en voldoende verwarmd zijn;
  g. dat de aangevoerde Producten in een voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden en de Opdrachtgever dienen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet te verhinderen;
  h. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde Producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze Producten en gereedschappen.
 6. Als de Opdrachtgever nalatig is in het nakomen van de hiervoor omschreven verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de meerkosten die voor haar ontstaan, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Gedurende de uitvoering van montagewerkzaamheden is het mogelijk dat de door Opdrachtnemer tewerkgestelde personen op tafels, bureaus of andere zaken moeten staan die op locatie van uitvoering aanwezig zijn. Wenst de Opdrachtgever dit niet, dan dient de Opdrachtgever tijdig zorg te dragen voor verwijdering van deze zaken. De hier bedoelde zaken alsmede vloeren worden door of namens Opdrachtnemer niet afgedekt. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade ontstaan aan de zaken van de Opdrachtgever is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, uitgesloten. (Geluids-)overlast wordt door de door Opdrachtnemer tewerkgestelde personen zoveel mogelijk beperkt, zonder dat Opdrachtnemer omtrent het beperken van (geluids-)hinder enige garantie kan verstrekken.
 8. Waar nodig zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de Opdrachtgever gezonden tekeningen dan wel op basis van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde en door Opdrachtnemer goedgekeurde lay-out tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de Opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend en aan Opdrachtnemer geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de Producten worden gemonteerd, is een verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 9. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing van montagemateriaal of gereedschap of een oorzaak, waarvoor Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is.
 10. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van Producten of gereedschappen van Opdrachtnemer, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden, alsmede voor vermissing hiervan, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
 11. Indien er overeen is gekomen dat de verkoper montage- of installatiewerkzaamheden dient te verrichten, zal dit uitsluitend uitgevoerd worden tot een maximum hoogte van 300cm, tenzij expliciet anders overeengekomen. Indien de hoogte voor de montage- of installatiewerkzaamheden boven de 300cm uitkomt, dient de Opdrachtgever zelf de montage- of installatiewerkzaamheden te verrichten en zal het overeengekomen bedrag voor deze werkzaamheden wel door de Opdrachtnemer in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 10. |  DIENSTVERLENING WORKSHOPS

 1. De eventuele levering van het instrumentarium voor de Workshop vindt plaats op het vooraf overeengekomen adres van de workshoplocatie, zoals beschreven in de bevestigingsmail.
 2. Opdrachtgever is verplicht om toe te zien op veilige opslag van het instrumentarium en het gebruik van het instrumentarium door de deelnemers zoals geïnstrueerd door de Studio Waveworks medewerkers.
 3. Indien door Studio Waveworks of door Studio Waveworks ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Levertijden worden vooraf bepaald door de Opdrachtnemer en worden mondeling medegedeeld aan Opdrachtgever, welke deze schriftelijk dient te bevestigen.
 5. Opdrachtgever is verplicht het instrumentarium als een goed rentmeester en overeenkomstig de instructies van Studio Waveworks of door Studio Waveworks ingeschakelde derden te gebruiken en zorg te dragen voor een passende en veilige opslag.
 6. Opdrachtgever is verplicht Studio Waveworks medewerkers of door Studio Waveworks ingeschakelde derden te allen tijden toegang te verlenen tot de plaats waar het instrumentarium zich bevindt.
 7. Opdrachtgever verbindt zich het instrumentarium uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd op de daartoe geëigende plaats(en).
 8. Opdrachtgever is niet gerechtigd het instrumentarium aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.
 10. Opdrachtgever wordt geadviseerd het instrumentarium adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging en tegen schade anderszins. Alle kosten voor deze schade of verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 11. Wanneer Opdrachtgever de Workshop gedeeltelijk of geheel in de buitenlucht wil laten plaatsvinden, dan dient Opdrachtgever te zorgen voor een deugdelijke overkapping die het Instrumentarium beschermt tegen weersinvloeden. Tevens dient Opdrachtgever te zorgen voor een alternatieve, nabij gelegen binnenruimte die beschikbaar is in het geval van slecht weer. Opdrachtgever en Studio Waveworks overleggen over wanneer deze binnenruimtes in gebruik dienen te worden genomen waarbij Studio Waveworks de doorslaggevende stem heeft. Schade aan het instrumentarium door weersinsvloeden dient Opdrachtgever te vergoeden.
 12. Opdrachtgever draagt zo nodig zorg voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het laten plaatsvinden van het evenement en de bijbehorende geluidsoverlast.
 13. Opdrachtgever draagt zo nodig zorg voor afdracht van gelden aan auteursrechtenorganisaties zoals BumaStemra voor de muziek die publiekelijk wordt afgespeeld tijdens het evenement.

ARTIKEL 11. |  VERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel de producten bij de uitvoering van werkzaamheden door of namens Opdrachtnemer worden meegebracht, vindt de levering van de bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. De opgaven van leveringstermijnen aangaande het verkopen van producten in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of Overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en worden door Opdrachtnemer zoveel mogelijk in acht genomen, doch zij zijn niet bindend en betreffen nimmer een fatale termijn. Opdrachtnemer komt door het enkele overschrijden hiervan niet in verzuim noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Opdrachtnemer. Bij overschrijding van deze termijnen zal Opdrachtnemer tijdig in overleg treden met de Opdrachtgever.
 3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, franco. Opdrachtnemer heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de Producten éénmaal op de overeengekomen locatie en op het overeengekomen tijdstip aan Opdrachtgever aan te bieden. Onder leveringen wordt mede verstaan: overeengekomen deelleveringen.

 

 1. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat, tenzij uit een uitdrukkelijk overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, over op de Opdrachtgever op het moment dat de producten door de Opdrachtgever of een door haar aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
 2. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze haar ter beschikking zijn gesteld of aan haar worden afgeleverd. Indien de Opdrachtgever de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de Opdrachtgever nadat Opdrachtnemer haar daarvoor schriftelijk of per mail dan wel per telefoon  heeft gewaarschuwd. De Opdrachtgever is in dat geval, naast de koopprijs, redelijke kosten voor opslag en transport van de producten verschuldigd.
 3. Het is Opdrachtnemer toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Vermelde, vertoonde en/of overeengekomen eigenschappen van al dan niet volgens specificatie van de Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte producten, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de zaken welke voor de Opdrachtgever redelijkerwijs niet  en zijn en door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld, zoals geringe afwijkingen in kleuren, vormen en afmetingen. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de Opdrachtgever geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 12. |  GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden bij de levering van de producten c.q. oplevering van de werkzaamheden direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten c.q. het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

  2. Indien het (op)geleverde naar het oordeel van de Opdrachtgever niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij dat onverwijld mondeling bij Opdrachtnemer te melden.

  3. Indien een gebrek ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de Opdrachtgever dit binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken.

  4. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na ontvangst door Opdrachtnemer van het beroep op garantie, Opdrachtnemer in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken.

  5. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

  6. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.

  7. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Opdrachtnemer worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Opdrachtnemer in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de levering, met uitzondering van alle door Opdrachtnemer van derden betrokken Producten en/of onderdelen waarvoor Opdrachtnemer dezelfde garantie verstrekt als die welke Opdrachtnemer van haar toeleverancier ontvangt, met een maximum van 12 maanden.

ARTIKEL 13. |  GARANTIE

 1. De Opdrachtgever maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen garantie en/of de door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie.

  2. Eventueel verstrekte garantie vervalt in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Opdrachtnemer of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Opdrachtnemer.
 2. Om haar aanspraak op garantie geldig te maken, dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen bij Opdrachtnemer ter zake te reclameren.
 3. Het bepaalde in dit artikel laat de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden onverlet.

  5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a. de niet-inachtneming door de Opdrachtgever van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften dan wel van gebruik anders dan het voorziene normale gebruik;
  b. normale slijtage;
  c. montage/installatie of reparatie door derden;
  d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  e. in overleg met of op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever aangewende materialen en/of zaken dan wel door of namens de Opdrachtgever aangeleverde dan wel ter bewerking verstrekte materialen en/of zaken;
  f. op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepaste werkwijzen en constructies.

  6. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze Overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

  7. Indien Opdrachtnemer, om te voldoen aan haar garantieverplichtingen, onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/Producten haar eigendom.

  8. Indien Opdrachtnemer onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende Producten heeft vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet ‘ tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 BW. Evenmin kan de Opdrachtgever op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Opdrachtgever niet kan worden verwacht dat zij de overeenkomst in stand laat.

ARTIKEL 14. |  OVERMACHT

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Opdrachtgever of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Opdrachtnemer doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die Opdrachtnemer krachtens de wet, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, zoals oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, staking, bezetting, blokkade, overheidsmaatregelen, uitvallen van communicatiemiddelen, zoals telefonie en internet, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming en brand.
 3. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 4. Voor reeds geleverde prestaties en mogelijkerwijs nog te leveren prestaties, is de Opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij aan deze prestaties geen zelfstandige waarde toekomt.

ARTIKEL 15. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Opdrachtnemer is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 2. Indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Opdrachtnemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de Opdrachtgever verplicht de schade die Opdrachtnemer ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. |  TARIEVEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Opdrachtnemer vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden geheven en, in geval van de levering van producten, de eventuele bezorgkosten daarvan. Voorts zijn bij de overeengekomen prijzen niet inbegrepen, de kosten van:
 2. alle eventuele bouwkundige werkzaamheden aan bestaande constructies;
  b. alle eventuele elektro- en installatietechnische werkzaamheden, zoals verplaatsen van rookmelders, verlichting en/of (wand)contactdozen;
  c. gebruik van hijs- en hefmiddelen;
  d. intern en verticaal transport;
  e. veiligheidsinstructies door monteurs te geven gedurende meer dan één uur.
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in BTW-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór afronding daarvan openbaren, aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 5. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. Opdrachtnemer is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de betreffende vooruitbetaling volledig is voldaan.
 6. Educatieve diensten voor deelnemers tot 21 jaar, inclusief secundaire kosten zoals reiskosten en materiaalkosten, zijn vrijgesteld van BTW., tenzij bij wet een BTW heffing na het sluiten der overeenkomst wordt ingevoerd.
 7. Diensten voor deelnemers boven de 21 jaar zijn onderhevig aan het 21% btw tarief. Publiek toegankelijke voorstellingen zijn onderhevig aan het 9% BTW tarief , tenzij intussen bij wet anders werd voorgeschreven.

ARTIKEL 17. |  FACTURERING EN BETALING

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekening uit welke hoofde dan ook.
 3. De eerste betaling (50%) dient direct bij opdrachtbevestiging te worden voldaan, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een project wordt pas definitief ingepland wanneer de eerste betaling is ontvangen. Alle overige betalingen worden aan Opdrachtgever gefactureerd, in welk verband de door Opdrachtnemer gehanteerde betalingstermijnen als fatale termijn te gelden hebben.
 4. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 5. Als Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaalbedrag, met een minimum van Euro 75,- te vermeerderen met BTW.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien en voor zover er volgens de Opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot Producten uit dezelfde zending of levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.
 8. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtnemer terstond en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor alle verplichtingen van de Opdrachtgever. Zolang de Opdrachtgever hieraan niet voldoet is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

ARTIKEL 18. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 omschreven garantieverplichtingen.

 

 1. Behoudens grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, zoals voor (doch niet beperkt tot) bedrijfsschade, andere indirecte schade (waaronder gevolgschade) en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat voor de Opdrachtnemer zou leiden.

 2. Opdrachtnemer draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of veroorzaakt door:
  a. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever;
  b. de geleverde prestaties van de door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locaties;
  c. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  d. een gebrek van een zaak van de Opdrachtgever waaraan de werkzaamheden worden verricht, tenzij Opdrachtnemer dit gebrek kende;
  e. fouten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
  f. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  g. Fouten in de opnames, composities of de tekst/gegevens indien Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben dan wel daarvan zonder kennisgeving te hebben afgezien;
  h. fouten in de opnames, composities of de tekst/gegevens indien Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaalde demo of proef achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk demo of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest;
  i. taalkundige, tekstuele of grammaticale fouten.
  j. iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
  m. een andere omstandigheid die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

Voor het geval dat genoemde fouten de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer bemoeilijkt of onmogelijk hebben gemaakt, is de opdrachtgever verplicht het totale bedrag van de offerte dan wel de factuur terstond en volledig te voldoen.

 1. Adviezen worden naar beste inzicht en vermogen samengesteld en verstrekt, doch bieden voor de Opdrachtgever geen garantie dat onvoorwaardelijk naar deze adviezen kan worden gehandeld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten door haar of een door haar ingeschakelde derde naar aanleiding van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ter zake is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, uitgesloten.

5. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Opdrachtnemer ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.

 1. Voorts draagt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade draagt. Opdrachtgever ontvangt door ondertekening van de overeenkomst het onherroepelijke recht de betreffende fabrikant aansprakelijk te stellen.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bestaat, kan Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer bedraagt één jaar.
 4. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Opdrachtnemer, zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, medewerkers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, ter zake van vergoeding van schade, boeten, kosten of interesten, verband houdende met zaken, rechten, informatie en de uitvoering van de overeenkomst door of namens Opdrachtnemer, alsmede het gebruik van de door Opdrachtnemer geleverde producten verrichte Diensten en geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
 5. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor:
  a. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
  b. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken tenzij dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van de opdrachtnemer

 

 1. Indien Opdrachtnemer, zonder voor de montage van de Producten een opdracht te hebben verkregen, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van Producten voor de Opdrachtgever, alsmede voor enige door het gebruik van Producten veroorzaakte schade, indien Producten door de Opdrachtgever op een andere wijze worden gebruikt of voor een andere toepassing worden aangewend dan vermeld in de productspecificaties.

 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke (advies)Overeenkomst indien en voor zover deze Overeenkomst in aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voorziet.

ARTIKEL 19. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Opdrachtnemer verkochte en geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen uit de overeenkomst, met inbegrip van rente, kosten en vorderingen uit hoofde van tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, deugdelijk is nagekomen.
 2. Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het ogenblik van levering c.q. aanbieding. In geval van uitgestelde levering gaat het risico op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten volgens de oorspronkelijke afspraak geleverd zouden worden.
 3. Het is de Opdrachtgever verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De Opdrachtgever is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal.
 6. De Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Opdrachtnemer is bij verzuim van de Opdrachtgever gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. Indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer tekortschiet of Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Opdrachtnemer gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 8. Als de Opdrachtgever, nadat de verkochte producten door Opdrachtnemer aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de Opdrachtgever haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 20. |  INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEBRUIK

 1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het merkenrecht en het auteursrecht- komen toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders is overeengekomen. Het voorgaande geldt ook in het geval dat Opdrachtnemer speciaal voor de Opdrachtgever Producten tot stand brengt en de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvoor heeft betaald.
 2. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte documenten, opnames, composities, adviezen, tekeningen, draaiboeken, afbeeldingen, modellen, schetsen, inrichtingsvoorstellen, presentaties, productspecificaties, omschrijvingen, rapportages en werkwijzen en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden gereproduceerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter beschikking van derden worden gesteld.
 3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie afkomstig van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. De gemaakte werken in opdracht van Opdrachtgever kunnen door Opdrachtnemer worden gebruikt voor reclame en promotionele doeleinden in elke vorm.

ARTIKEL 21. |  GEHEIMHOUDING

Partijen verplichten zich zowel in de precontractuele fase, waaronder mede begrepen het offertestadium, als tijdens de Overeenkomst, als na beëindiging van de Overeenkomst, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 22. |  BEWIJS

Behoudens tegenbewijs zijn ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst de administratieve gegevens van Opdrachtnemer beslissend.

ARTIKEL 23. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige bepalingen is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 5. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen via: httsp://www.studiowaveworks.nl/algemene-voorwaarden.