Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING STUDIO WAVEWORKS

Studio Waveworks vof gevestigd te Utrecht (3523 PC) aan de Kariboestraat 119 en kantoorhoudende te Utrecht (3513 EX) aan de Oudenoord 330, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64040607, hierna te noemen “Studio Waveworks” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Studio Waveworks verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Studio Waveworks u over de manier waarop Studio Waveworks uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Studio Waveworks worden aangeboden op www.studiowaveworks.nl.

ARTIKEL 1. | UITLEG PERSOONSGEGEVENS EN SPECIFIEEKE DOELEN VOOR DE VERWERKING DAARVAN

 1. Bestelling: voor uw bestelling heeft Studio Waveworks uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Studio Waveworks verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.studiowaveworks.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Studio Waveworks uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Studio Waveworks dat doet.
 2. Nieuwsbrieven: u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Studio Waveworks heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Studio Waveworks samen op basis van uw gegevens en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Studio Waveworks meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@studiowaveworks.nl.
 3. Zakelijke klanten: gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Studio Waveworks deze gegevens net zoals die van andere klanten van Studio Waveworks.

ARTIKEL 2. | DOORGIFTE AAN DERDEN

 1. Studio Waveworks geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
 2. a) De doorgifte geschiedt aan een door Studio Waveworks voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Studio Waveworks een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Studio Waveworks op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

ARTIKEL 3. | BEVEILIGING VAN GEGEVENS

 1. Studio Waveworks maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Studio Waveworks ontvangt.

ARTIKEL 4. | BESCHIKBAARHEID EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@studiowaveworks.nl. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

ARTIKEL 5. | COOKIES

 1. Het is mogelijk dat Studio Waveworks tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.studiowaveworks.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID STUDIO WAVEWORKS

 1. Studio Waveworks heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Studio Waveworks verwerkt ten behoeve van www.studiowaveworks.nl. Studio Waveworks accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

ARTIKEL 7. | BEWAARTERMIJN

 1. Studio Waveworks bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.studiowaveworks.nl, tenzij Studio Waveworks op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

ARTIKEL 8. | WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

 1. Studio Waveworks behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen.

Elke aanpassing zal via www.studiowaveworks.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.studiowaveworks.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.studiowaveworks.nl in de gaten. De huidige Privacy

Verklaring is bijgewerkt op 27-11 2018.